DITLIN Rooms and Apartments –

Makrancos Lakás Ingatlanhasznosító és Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY

  1. ÚVOD

1.1. Makrancos Lakás Kft. (sídlo: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. místa: 8500 Pápa, Esterházy út 19 a 8500 Pápa, Vörösmarthy Mihály utca 14. DIČ: 13823313-2-08 IČO: 08-09-025051, telefon: +36 20 254 7002, e-mailová adresa: info@ditlin.hu webová stránka: www.ditlin.hu dále: Společnost) DITLIN Rooms and Apartments (dále: Pension), je obchodní společnost zabývající se provozováním ubytovacích a ubytovacích služeb internátního typu (dále jen Služba).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou uvedeny v bodě 2.1. uvedené v bodě 1. se vztahují na smlouvy o ubytovacích službách uzavírané na základě rezervací provedených na webových stránkách Společnosti prostřednictvím online rezervačního systému a jsou jejich součástí, není-li výslovně stanoveno jinak. Před uzavřením smlouvy o poskytování služeb se Host seznámil a akceptoval obsah těchto Podmínek, podle kterých se plně vztahuje na právní vztah mezi Hostem a Společností.

1.3. Tyto Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti a v jejím sídle a provozovnách.

  1. VYTVOŘENO SMLOUVOU O SLUŽBĚ

2.1. Osoba využívající Službu poskytovanou Společností je host (dále jen: Host). O poskytování/přijímání Služby vzniká mezi Společností a Hostem smlouva o poskytování služeb (dále jen Smlouva). Společnost poskytuje Službu ve svém sídle. Smlouva vzniká mezi Hostem jako uživatelem Služby a Společností jako poskytovatelem Služby odesláním rezervace Hostem a přijetím rezervace Společností zasláním oficiálního potvrzení (poukaz ) e-mailem/písemně. Předmětem Smlouvy je užívání/poskytování rezervované Služby. Pokud rezervaci Služby neprovádí Host, ale třetí osoba, má Společnost za to, že jedná jménem Hosta a jménem Hosta, a není povinna kontrolovat, zda třetí osoba právně zastupuje Hosta. Host.

2.2. Proces rezervace (pořadí technických kroků) na webu:

Pod položkou nabídky rezervace pokojů

  1. Výběr data příjezdu a odjezdu
  2. Vyberte typ pokoje
  3. Výběr počtu hostů
  4. Vyplnění kontaktních údajů osoby provádějící rezervaci
  5. Vyplnění údajů o hostovi
  6. Přijetí VOP
  7. Dokončení

Formulář používaný online rezervačním systémem zajišťuje identifikaci a opravu případných chyb, které mohou během rezervace vzniknout.

Host může provést rezervaci v souladu se smlouvou o poskytování služeb definovanou v těchto VOP prostřednictvím online rezervačního systému na webových stránkách Společnosti. Při rezervaci v online rezervačním systému host zaškrtnutím políčka a odesláním rezervace bere na vědomí a přijímá obsah těchto podmínek.

2.3. Rezervace obsahuje čas příjezdu a odjezdu, kontaktní údaje osoby provádějící rezervaci (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, země), údaje hosta (jméno, adresa, země) a typ pokoje. Společnost je oprávněna rezervaci zrušit, pokud se poskytnuté údaje ukáží jako nesprávné nebo nepravdivé a skutečný záměr rezervace nelze ověřit. Stornováním zaniká právo hosta/hostů na ubytování. Je-li to možné, bude Společnost hosta o zrušení informovat.

2.4. Společnost zasílá do 48 hodin e-mailem/písemně oficiální potvrzení rezervace, kterým je uzavřena Smlouva a jejíž obsah je součástí Smlouvy. Bez oficiálního potvrzení nebude Smlouva uzavřena.

2.5. Smlouva je vyhotovena v maďarštině a je považována za písemnou smlouvu. Společnost Smlouvu neeviduje, údaje Smlouvy jsou evidovány a lze k nim později přistupovat pouze v rozsahu, v jakém jsou obsaženy v datech softwaru pro správu ubytování.

2.6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do čerpání Služby. V případě, že Host trvale opustí Penzion před uplynutím doby uvedené v rezervaci, má Společnost nárok na náhradu 100 procent nevyužité Služby a dokonce je oprávněna uvolněný pokoj znovu pronajmout/prodat.

  1. ZMĚNA REZERVACE

3.1 Změna již oficiálně potvrzené rezervace na jiný termín nebo změna počtu hostů je možná emailem nebo na základě písemné žádosti v závislosti na volné kapacitě.

3.2 Společnost zašle oficiální potvrzení emailem/písemně o přijetí změny rezervace. Bez oficiálního potvrzení rezervace nebude změněna.

Győr, 16.08.2021