MAKRANCOS LAKÁS Ingatlanutilizótó és Befektető Kft. (dále: Správce údajů) jako provozovatel webové stránky dostupné pod doménovým jménem www.ditlin.hu (dále jen webové stránky) tímto zveřejňuje informace týkající se správy údajů prováděné v rámci webové stránky a služby související s webem.

Zahájením používání webové stránky uživatelé navštěvující webové stránky (dále: uživatel) akceptují všechny podmínky obsažené v těchto informacích o správě dat (dále jen: informace), proto si před použitím webové stránky pečlivě přečtěte tyto informace.

 1. NAŠE ZÁSADY PŘI SPRÁVĚ DAT

Naše společnost se při správě dat řídí následujícími základními principy:

 1. a) S osobními údaji nakládáme zákonně a spravedlivě a také pro vás transparentně.
 2. b) Osobní údaje shromažďujeme pouze pro konkrétní, jasné a legitimní účely a nezpracováváme je způsobem, který je neslučitelný s účely.
 3. c) Osobní údaje, které shromažďujeme a spravujeme, jsou vhodné a relevantní pro účely správy údajů a jsou omezeny na to, co je nezbytné.
 4. d) Naše společnost přijímá veškerá přiměřená opatření, aby údaje, které spravujeme, byly přesné a v případě potřeby aktuální, a nepřesné osobní údaje neprodleně vymažeme nebo opravíme.
 5. e) Osobní údaje uchováváme tak, abyste mohli být identifikováni pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů správy osobních údajů.
 6. f) Aplikací vhodných technických a organizačních opatření zajišťujeme přiměřené zabezpečení osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

tvé osobní informace

 1. a) na základě vašich předchozích informací a dobrovolného souhlasu a pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve všech případech pro konkrétní účel, tj. shromažďujeme, evidujeme, systematizujeme, uchováváme a používáme.
 2. b) v některých případech je zpracování vašich údajů založeno na právních předpisech a je povinné, v takových případech vás na tuto skutečnost upozorňujeme.
 3. c) v určitých případech má naše společnost nebo třetí strana oprávněný zájem na správě vašich osobních údajů, například provoz, vývoj a zabezpečení našich webových stránek.

SPOLEČNOST SPRÁVU DAT

Správcem údajů je provozovatel webových stránek MAKRANCOS LAKÁS Ingatlanutilizótó és Befektető Kft.

Sídlo:                                                         9024 Győr, Kálvária u. 55. př . n. l. _ _ 9.

Registrační číslo společnosti:     08-09-025051

Zastoupená:                                            Katalin Sallay-Nagy, výkonnou ředitelkou

E-mail:                                                      info@ditlin.hu

Telefon:                                                     + 36 20 254 – 7002

 1. ROZSAH ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ
 2. a) Při návštěvě webu:

Účelem správy dat je zajistit řádný a kvalitní provoz webu, kontrolovat a zlepšovat kvalitu našich služeb, měřit návštěvnost a pro statistické účely.

Právní základ pro správu údajů: oprávněný zájem naší společnosti

Rozsah zpracovávaných údajů:

 • demografické údaje (věk, pohlaví)
 • Zájmy
 • geografické údaje (poloha, jazyk)
 • chování (nový nebo vracející se návštěvník, frekvence, návštěva a trvání)
 • technologie (prohlížeč a operační systém)
 • síť (poskytovatel)
 • IP adresa (nutná pro diagnostiku případných problémů při načítání webu, pro administraci webu a pro demografická data. IP adresa je řada čísel, pomocí kterých lze jednoznačně identifikovat počítače a mobilní zařízení uživatelů internetu. Pomocí IP adres lze návštěvníka na daném počítači určit i geograficky. Adresa navštívených stránek, stejně jako datum a čas, nejsou samy o sobě vhodné pro identifikaci subjektu údajů, ale v kombinaci s jinými údaji ( poskytnuty např. při dotazu), jsou vhodné pro vyvozování závěrů o uživateli)

Co jsou cookies a jak je spravujeme?

Cookies jsou malé datové soubory (dále jen soubory cookie ), které se přenášejí do vašeho počítače prostřednictvím používání webové stránky, ukládají a ukládají váš internetový prohlížeč. Nejčastěji používané internetové prohlížeče (Chrome, Firefox atd.) akceptují a umožňují stahování a používání souborů cookie jako výchozí nastavení, je však na vás, abyste je odmítli nebo zakázali změnou nastavení prohlížeče, a také víte, které cookies jsou již uloženy ve vašem počítači smazat. Položka nabídky „nápověda“ každého prohlížeče poskytuje další informace o používání souborů cookie.

Naše společnost nepoužívá ani nepovoluje soubory cookie, které umožňují třetím stranám shromažďovat údaje bez vašeho souhlasu.

Přijetí souborů cookie není povinné, naše společnost však nepřebírá odpovědnost, pokud naše webové stránky nebudou fungovat podle očekávání, pokud nebudou povoleny soubory cookie.

Jaké soubory cookie používáme?

Web používá cookies , ale pouze s údaji nezbytnými pro provoz. Toto je uloženo v počítači klienta po dobu 24 hodin, poté pozbývá platnosti. Návštěvníky webových stránek o jejich osobní údaje žádáme pouze v případě, že využijí možnosti rezervace pokoje.

Nemůžeme propojit osobní údaje poskytnuté v souvislosti s registrací nebo využíváním našich marketingových služeb a identifikace našich návštěvníků v zásadě není naším cílem.

Máte-li dotazy týkající se správy dat, můžete si vyžádat další informace doporučeným dopisem s doručenkou na následující poštovní adresu: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. potvrzením Vaší totožnosti veřejnou listinou a uvedením Vaší poštovní adresy Vám obratem do 15 dnů (nejpozději do 1 měsíce) zašleme naši odpověď na Vámi uvedené kontaktní údaje.

 1. b) Při dotazu:

Při vyplňování datového listu dostupného na Webu má Uživatel možnost zadat své údaje, aby obdržel informace o službách nabízených na Webu (dále jen: Poptávka). Během poptávky je nutné poskytnout následující osobní údaje:

 • celé jméno;
 • emailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • titul;
 • den příjezdu;
 • počet nocí;
 • počet dospělých a dětí;
 • věk dětí;
 • typ a počet pokojů;
 • komentář.

Účel správy dat: udržování kontaktu, informování Uživatelů, poskytování Služeb

Právní základ pro správu údajů: dobrovolný souhlas udělený subjektem údajů s vědomím těchto informací

Doba správy údajů: po dobu existence účelu správy údajů, tj. do 30 dnů ode dne příchodu ke správci údajů, nebo do doby, než Uživatel požádá o výmaz svých údajů nebo neodvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. data.

 1. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM, ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce má právo na přístup k osobním údajům dle platné legislativy. Údaje zpracovává správce údajů bez asistence zpracovatele údajů. Správce údajů si vyhrazuje právo v budoucnu zapojit zpracovatele údajů do správy údajů, o čemž bude uživatele informovat změnou tohoto Oznámení. Pokud neexistuje výslovné zákonné ustanovení, Správce údajů předá osobní identifikační údaje třetím osobám pouze s výslovným souhlasem dotyčného Uživatele.

Při registraci a kontaktu s naší Společností nám své osobní údaje poskytujete dobrovolně, proto vás žádáme, abyste se postupně ujistili, že vaše údaje jsou pravdivé, správné a přesné, protože za ně nesete odpovědnost. Nesprávné, nepřesné nebo neúplné údaje mohou být překážkou pro využívání našich služeb.

Pokud neposkytnete osobní údaje své, ale cizí, předpokládáme, že máte potřebné oprávnění. Pokud neposkytnou vlastní osobní údaje, je poskytovatel údajů povinen získat souhlas subjektu údajů.

 1. PRÁVA UŽIVATELŮ

Svůj souhlas se správou údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat

 • s vaší písemnou žádostí o výmaz,
 • odvoláním souhlasu se správou údajů, popř
 • odvoláním nebo žádostí o zablokování souhlasu se správou nebo používáním jakýchkoliv údajů, které musí být v rámci dotazu bezpodmínečně vyplněny.

Správce údajů poskytuje na žádost Uživatele informace:

 • o osobních údajích, které spravuje,
 • o jejich zdroji,
 • za účelem správy dat,
 • na svém právním základě,
 • doba trvání,
 • jméno, adresu a činnost související se zpracováním údajů zpracovatele údajů,
 • a – v případě přenosu osobních údajů subjektu údajů – právní základ a příjemce přenosu údajů.

Informace lze vyžádat pouze doporučeně s doručenkou na následující poštovní adresu: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. potvrzením totožnosti veřejnou listinou a uvedením poštovní adresy. Správce údajů odpoví písemně nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) dnů od obdržení žádosti .

opravu svých osobních údajů (označení správných údajů) rovněž výhradně doporučenou poštou s doručenkou na poštovní adresu: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. potvrzením totožnosti veřejnou listinou a uvedením poštovní adresy. Správce údajů ve svých záznamech neprodleně provede opravu a písemně o tom vyrozumí subjekt údajů. Kromě výše uvedeného může uživatel kdykoli požádat o vymazání nebo zablokování svých údajů – zcela nebo zčásti – pouze doporučenou poštou s vyžádaným dodejkou na následující poštovní adresu: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I em. 9. potvrzením totožnosti veřejnou listinou a uvedením poštovní adresy.

Po obdržení žádosti o výmaz Správce údajů neprodleně zajistí ukončení správy údajů a vymaže Uživatele ze svých záznamů. Správce údajů místo výmazu osobní údaje zablokuje, pokud o to Uživatel požádá, nebo pokud lze na základě dostupných informací předpokládat, že by výmaz poškodil oprávněné zájmy Uživatele. Takto uzamčené osobní údaje lze zpracovávat pouze po dobu trvání účelu správy údajů, který výmaz osobních údajů vylučoval.

Uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

 • pokud je zpracování nebo přenos osobních údajů nezbytný výhradně pro splnění právní povinnosti Správce údajů nebo pro prosazení oprávněných zájmů Správce údajů, příjemce údajů nebo třetí strany, s výjimkou povinného zpracování údajů;
 • pokud jsou osobní údaje používány nebo předávány za účelem přímé akvizice podnikání, průzkumu veřejného mínění nebo vědeckého výzkumu; stejně jako
 • v dalších zákonem stanovených případech.

Správce námitku co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů od podání žádosti, prověří, rozhodne o její oprávněnosti a o svém rozhodnutí písemně informuje žadatele. Nesouhlasí-li Uživatel s rozhodnutím Správce údajů nebo zmešká-li Správce výše uvedenou lhůtu, může se Uživatel do 30 dnů od sdělení rozhodnutí nebo posledního dne lhůty obrátit na soud.

V případě použití zavádějících osobních údajů nebo pokud některý z našich návštěvníků spáchá trestný čin nebo napadne systém naší Společnosti, údaje návštěvníka neprodleně vymažeme současně se zrušením jeho registrace a v případě potřeby uchováme je po dobu vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo vedení trestního řízení.

 1. ODKAZY

Správce údajů nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, údaje a postupy ochrany informací externích webových stránek přístupných z webových stránek jako výchozí bod. Pokud správce údajů zjistí, že odkazovaná stránka nebo odkaz porušuje práva třetích stran nebo platné zákony, okamžitě odkaz z webových stránek odstraní.

 1. ZABEZPEČENÍ DAT

Správce údajů se zavazuje zajistit bezpečnost údajů, přijmout technická a organizační opatření a stanovit procesní pravidla, která zajistí ochranu zaznamenaných, uložených a spravovaných údajů, jakož i zabránit jejich zničení a neoprávněnému použití a neoprávněnému použití. změna. Dále se zavazuje vyzvat všechny třetí strany, kterým jsou údaje na základě souhlasu Uživatelů předávány nebo předávány, k dodržování požadavku zabezpečení dat. Správce údajů zajišťuje, že žádná neoprávněná osoba nemůže přistupovat ke zpracovávaným údajům, zveřejňovat je, předávat je, upravovat nebo mazat. Spravované údaje může vidět pouze Správce údajů, jeho zaměstnanci a jím využívaní zpracovatelé údajů, Správce údajů je nepředává třetím osobám, které nemají právo přístupu k údajům.

Správce dat udělá vše pro to, aby data nebyla náhodně poškozena nebo zničena. Výše uvedený závazek vyžaduje správce údajů od svých zaměstnanců, kteří se účastní činností správy údajů.

Uživatel bere na vědomí a akceptuje, že v případě zadávání osobních údajů na Webové stránky – přestože Správce údajů disponuje moderními bezpečnostními nástroji k zamezení neoprávněného přístupu k údajům nebo jejich prošetření – nelze ochranu údajů na Webu plně zaručit. Internet. V případě neoprávněného přístupu nebo znalosti dat i přes naši snahu nenese Správce dat odpovědnost za tento typ získávání dat nebo neoprávněný přístup ani za jakoukoli škodu způsobenou Uživateli v důsledku těchto důvodů. Kromě toho může Uživatel poskytnout své osobní údaje i třetím osobám, které je mohou využít k nezákonným účelům nebo způsobem.

Správce za žádných okolností neshromažďuje zvláštní údaje, tj. údaje týkající se rasového původu, příslušnosti k národnostní a etnické menšině, politického názoru nebo stranické příslušnosti, náboženského nebo jiného světonázorového přesvědčení, členství v zájmových organizacích, zdravotního stavu, patologického stavu, kterého se týkají. vášeň, sexuální život a trestní rejstřík.

 1. MOŽNOSTI VYMÁHÁNÍ

Vy o správě dat

 • můžete požádat o informace
 • můžete požádat o opravu, úpravu nebo doplnění osobních údajů námi spravovaných,
 • můžete vznést námitku proti zpracování údajů a požádat o vymazání a zablokování svých údajů (s výjimkou povinného zpracování údajů),
 • může podat žalobu u soudu,
 • můžete podat stížnost u dozorového úřadu nebo zahájit řízení ( https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html ).
 • Dozorčí úřad: Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací

Sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Poštovní adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:   https://naih.hu/

Na vaši žádost poskytujeme informace o vašich údajích spravovaných námi nebo zpracovávanými námi – nebo naším pověřeným zpracovatelem údajů

 • o vašich údajích,
 • o jejich zdroji,
 • účel a právní základ správy údajů,
 • dobu trvání, a pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby,
 • o jménu a adrese našich zpracovatelů údajů a jejich činnostech souvisejících se správou údajů,
 • o okolnostech a účincích incidentů ochrany údajů a opatřeních, která jsme přijali k jejich prevenci a odstranění, a
 • v případě předání Vašich osobních údajů o právním základu předání údajů a příjemci.

Informace jsou bezplatné, pokud jste nám již v aktuálním roce nepodali žádost o informace pro stejnou datovou oblast. Vrácená částka, kterou jste již zaplatili, bude vrácena v případě, že s údaji bylo nakládáno nezákonně nebo žádost o informace vedla k opravě. Informace lze odmítnout pouze v případech stanovených zákonem uvedením právního místa, jakož i poskytnutím informace o možnosti soudního opravného prostředku nebo se obrátit na Úřad.

Naše společnost Vás a všechny, kterým dříve údaje za účelem správy dat předala, oznámí opravu, zablokování, označení a výmaz osobních údajů , ledaže by neoznámení nepoškodilo Vaše oprávněné zájmy.

Pokud nevyhovíme vaší žádosti o opravu, zablokování nebo smazání, do 25 dnů od obdržení žádosti vás písemně nebo – s vaším souhlasem – elektronicky informujeme o věcných a právních důvodech našeho odmítnutí a informujeme o možnosti soudního opravného prostředku a také o možnosti obrátit se na Úřad.

Pokud vznesete námitku proti nakládání s vašimi osobními údaji, námitku do 15 dnů od podání žádosti prověříme a o našem rozhodnutí vás budeme písemně informovat.

Žádosti odmítneme vyhovět, pokud prokážeme, že zpracování údajů je odůvodněno závažnými oprávněnými důvody, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo které souvisejí s předkládáním, vymáháním nebo obhajobou právních nároků. Pokud s naším rozhodnutím nesouhlasíte, nebo pokud lhůtu zmeškáme, můžete se do 30 dnů od oznámení rozhodnutí nebo posledního dne lhůty obrátit na soud.

Pokud máte pocit, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, můžete se domáhat právní nápravy u příslušných úřadů dle platných zákonů. Rozhodování o žalobách na ochranu údajů spadá do pravomoci soudu, žalobu lze zahájit – podle volby subjektu údajů – u soudu místa bydliště nebo místa bydliště subjektu údajů. Cizinec může také podat stížnost u příslušného dozorového úřadu podle místa svého bydliště.

Elektronicky zasílané reklamy zpracovává Národní úřad pro sdělovací prostředky a komunikace, podrobná úprava je upravena v CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení informací a svobodě informací. zákona a CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a služeb souvisejících s informační společností. lze vyčíst v zákoně.

Správce učiní vše pro to, aby s osobními údaji bylo nakládáno v souladu se zákonem, pokud by se však Uživatel domníval, že toto nebylo dodrženo, má možnost napsat pouze doporučeně s doručenkou, na následující poštovní adresa: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I . 9. potvrzením totožnosti veřejnou listinou a uvedením poštovní adresy. Žádáme, abyste před podáním stížnosti dozorovému úřadu nebo soudu kontaktovali naši společnost – za účelem co nejrychlejšího projednání a vyřešení problému.

10.) PLATNÉ ZÁKONY

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o zpracování osobních údajů fyzických osob (GDPR)

– CXII z roku 2011 o právu na informace, sebeurčení a svobodě informací. právo – ( Info tv.)

– zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku (Ptk.)

– CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a služeb souvisejících s informační společností. právo – ( TV Eker )

– Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikacích – ( Ehtv )

– CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. právo ( Gogyv tv.)

– CLXV z roku 2013 o stížnostech a oznámeních veřejného zájmu. zákon. ( Pktv .)

– XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamní činnosti. právo ( grtv .)

Naše společnost si vyhrazuje právo změnit toto Oznámení o ochraně údajů, o čemž bude dotčené strany vhodným způsobem informovat. Informace související se správou dat jsou zveřejněny na webových stránkách www.ditlin.hu .

Pápa, 17. května 2018

MAKRANCOS LAKÁS Kft.

Správce údajů